Urschitz Katharina 

DGKP, BA, MA

Leitende Diplompflegerin IntensivUniv.-Klinik für Neurochirurgie, Neurochirurgische Intensivstation, Medizinische Universität Innsbruck